ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 มิ.ย. 2565
2 ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 มิ.ย. 2565
3 ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 มิ.ย. 2565
4 การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 มิ.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์กำหนดการทำหมันสุนัขฟรี 🐕 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 มิ.ย. 2565
6 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 มิ.ย. 2565
7 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 มิ.ย. 2565
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 มิ.ย. 2565
9 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เสกักเกมส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 มิ.ย. 2565
10 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81