ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ขอแจ้งการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช ดาวน์โหลดเอกสาร
701
01 มิ.ย. 2563
352 บันทึกข้อความขอจัดทำมาตรการป้องกันการรับและการให้สินบน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
01 มิ.ย. 2563
353 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
703
01 มิ.ย. 2563
354 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
711
01 มิ.ย. 2563
355 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ภายใต้แนวคิด“ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
703
01 มิ.ย. 2563
356 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง คู่มือการใช้งาน Application Justice Care ระบบยุติธรรมสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
705
01 มิ.ย. 2563
357 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
697
01 มิ.ย. 2563
358 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนทรายเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
01 มิ.ย. 2563
359 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
703
01 มิ.ย. 2563
360 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับและการให้สินบน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
694
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70