ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประชาสัมพันธ์ ระบบITAS ของสำนักงานป.ปช. ปิดฟังก์ชันการตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT ดาวน์โหลดเอกสาร
716
12 มิ.ย. 2563
342 ประชาสัมพันธ์การปิดปรับปรุงระบบITAS ของสำนักงาน ป.ปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
714
10 มิ.ย. 2563
343 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ดาวน์โหลดเอกสาร
706
06 มิ.ย. 2563
344 ประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลก ดาวน์โหลดเอกสาร
701
05 มิ.ย. 2563
345 ประชาสัมพันธ์วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
702
05 มิ.ย. 2563
346 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลดอนทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
694
04 มิ.ย. 2563
347 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
698
04 มิ.ย. 2563
348 ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
02 มิ.ย. 2563
349 ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
01 มิ.ย. 2563
350 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
713
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70