ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 เผยแพร่สาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
708
26 ก.พ. 2563
502 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
713
26 ก.พ. 2563
503 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย อายุ 2-5 ปี
715
26 ก.พ. 2563
504 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
702
24 ก.พ. 2563
505 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
706
20 ก.พ. 2563
506 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ดาวน์โหลดเอกสาร
699
18 ก.พ. 2563
507 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
694
17 ก.พ. 2563
508 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง ขั้นตอนปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
692
14 ก.พ. 2563
509 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง คำชี้แจงการใช้คู่มือบันทึกผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
696
14 ก.พ. 2563
510 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง คู่มือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
694
14 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70