ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
726
29 ม.ค. 2561
662 แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
717
29 ม.ค. 2561
663 แผ่นพับสาระน่ารู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
721
29 ม.ค. 2561
664 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
718
29 ม.ค. 2561
665 แนวทางการลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
710
29 ม.ค. 2561
666 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
287
17 ต.ค. 2560
667 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
759
12 ก.ย. 2560
668 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
739
14 ก.ค. 2560
669 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
743
15 มี.ค. 2560
670 คู่มือประชาชน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
911
03 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70