ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
11 ก.ย. 2563
302 เอกสารชุดความรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
700
11 ก.ย. 2563
303 รวมกฎหมายและเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับศูนย์ฯ ภาคประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
708
11 ก.ย. 2563
304 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
697
11 ก.ย. 2563
305 ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หัวหน้าพาโกง 30 วินาที ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ก.ย. 2563
306 ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ดาวน์โหลดเอกสาร
693
03 ก.ย. 2563
307 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย "ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562" ดาวน์โหลดเอกสาร
707
26 ส.ค. 2563
308 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
731
25 ส.ค. 2563
309 ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
705
20 ส.ค. 2563
310 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
702
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70