ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดน้ำเสียควรใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
685
28 ม.ค. 2562
602 เอกสารส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
686
28 ม.ค. 2562
603 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
743
18 ม.ค. 2562
604 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายให้ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
694
18 ม.ค. 2562
605 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
12 ม.ค. 2562
606 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
719
09 ม.ค. 2562
607 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลดอนทราย ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
692
04 ม.ค. 2562
608 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2562 (รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
723
27 ธ.ค. 2561
609 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนจัดทำร่างกฎหมายประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
728
21 ธ.ค. 2561
610 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
714
21 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70