ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นประชาชนร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทรายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
09 ส.ค. 2562
572 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ ดาวน์โหลดเอกสาร
727
07 ส.ค. 2562
573 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
719
05 ส.ค. 2562
574 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
730
19 ก.ค. 2562
575 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ชาวดอนทรายร่วมใจถวายเทียนพรรษา" ดาวน์โหลดเอกสาร
733
11 ก.ค. 2562
576 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
05 ก.ค. 2562
577 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ คนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
719
03 ก.ค. 2562
578 ร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงออฟฟิศให้เป็นสีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
700
28 มิ.ย. 2562
579 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
694
28 มิ.ย. 2562
580 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
697
26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70