ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
723
01 พ.ค. 2562
592 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
734
01 พ.ค. 2562
593 การประชาสัมพันธ์การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
726
21 มี.ค. 2562
594 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
760
04 มี.ค. 2562
595 กำชับข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทรายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
734
01 ก.พ. 2562
596 บทความความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
728
29 ม.ค. 2562
597 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
692
29 ม.ค. 2562
598 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่สีเขียวเชิงปริมาณระดับเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
684
29 ม.ค. 2562
599 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
697
29 ม.ค. 2562
600 เอกสารส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
29 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70