ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 ก.ย. 2564
42 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ก.ย. 2564
43 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ก.ย. 2564
44 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 ก.ย. 2564
45 ประชาสัมพันธ์การปรับอายุแบบขั้น บันใด เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ก.ย. 2564
46 วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ Anti-Corruption Day 6 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ก.ย. 2564
47 สถานการณ์โควิด -19 อำเภอควนขนุน ณ 3 ก.ย. 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ก.ย. 2564
48 มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
01 ก.ย. 2564
49 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 33) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ก.ย. 2564
50 สถานการณ์ COVID - 19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
31 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70