ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
700
04 ต.ค. 2562
552 แผ่นพับการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหายเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 ต.ค. 2562
553 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ข่าวสารหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
03 ต.ค. 2562
554 รายงานผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบล ดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
01 ต.ค. 2562
555 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
01 ต.ค. 2562
556 รายงานผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ เทศบาลตำบล ดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
706
01 ต.ค. 2562
557 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
700
01 ต.ค. 2562
558 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
30 ก.ย. 2562
559 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
733
19 ก.ย. 2562
560 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
729
02 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70