ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
326
04 ก.พ. 2564
232 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
321
04 ก.พ. 2564
233 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
322
04 ก.พ. 2564
234 เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี รายการตารางอักษรวิ่ง ส่งทีวีช่องต่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
04 ก.พ. 2564
235 การชี้แจงกณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
319
03 ก.พ. 2564
236 แบบฟอร์มท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
02 ก.พ. 2564
237 คู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
317
02 ก.พ. 2564
238 คู่มือการจัดบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
316
02 ก.พ. 2564
239 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
316
02 ก.พ. 2564
240 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
319
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70