ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
742
19 ก.ย. 2561
712 แผนที่ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
755
18 ก.ย. 2561
713 รายงานผลการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
779
17 ก.ย. 2561
714 บทความน่ารู้ เรื่อง ผิดวินัย ... เพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่นั่งโต๊ะทํางานให้แล้วเสร็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
747
05 ก.ย. 2561
715 5 สาเหตุสำคัญที่เป็นตัวผลักดันที่ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1038
03 ก.ย. 2561
716 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและหน่วยงานอิสระตามโครงการเด็กและเยาวชนตำบลดอนทรายร่วมต้านคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
745
22 ส.ค. 2561
717 เอกสารสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
742
14 ส.ค. 2561
718 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
748
11 มิ.ย. 2561
719 จดหมายข่าว ไตรมาส 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
744
04 เม.ย. 2561
720 กรอบภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
736
06 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76