ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
29 ต.ค. 2562
542 ช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
311
29 ต.ค. 2562
543 มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและจัดเก็บหรือรื้อถอนป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
29 ต.ค. 2562
544 ขอเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร ดาวน์โหลดเอกสาร
726
24 ต.ค. 2562
545 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
696
11 ต.ค. 2562
546 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
692
11 ต.ค. 2562
547 บันทึกข้อความ กองคลัง เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
10 ต.ค. 2562
548 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 / 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
687
10 ต.ค. 2562
549 รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
730
08 ต.ค. 2562
550 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
695
04 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70