ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
726
25 มิ.ย. 2562
582 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
691
24 มิ.ย. 2562
583 บทความให้ความรู้เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 ในหมวด 2 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
690
18 มิ.ย. 2562
584 แผ่นพับเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
698
14 พ.ค. 2562
585 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
726
10 พ.ค. 2562
586 ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
739
02 พ.ค. 2562
587 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
718
02 พ.ค. 2562
588 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
697
02 พ.ค. 2562
589 ประชาสัมพันธ์บทความการจัดการน้ำเสีย และ เทคนิคการใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ และวิธีการทำก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ดาวน์โหลดเอกสาร
697
02 พ.ค. 2562
590 ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
687
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70