ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ส.ค. 2564
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเท้าเชื่อมอาคารและทางเท้า สำหรับ ศพด.บ้านควนดินแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ก.ค. 2564
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ก.ค. 2564
14 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาถนนสายชลประทานเอเชีย-โคกน้ำหัก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ก.ค. 2564
15 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาซอยบ้านนายเตี้ยน ทรัพย์แก้ว หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ก.ค. 2564
16 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
04 มิ.ย. 2564
17 ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
419
07 พ.ค. 2564
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
01 เม.ย. 2564
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
01 มี.ค. 2564
20 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามโคงการจัดการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
392
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19