ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ
  รายละเอียด : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ 1. กรณีขออนุญาต (รายใหม่) หลักฐานที่ต้องใช้ 1. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) 2. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) 4. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อม แสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคล (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล 5. หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถาน ประกอบการสามารถประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหาร (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) 6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 7. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอ ด้วยตนเอง) 8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ 1. ต้องจัดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบให้ได้สุขลักษณะ มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนังงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี บทกำหนดโทษ 1. ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดในใบอนุญาต ต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท 3. ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท 2. กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต หลักฐานที่ต้องใช้ 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 2. ใบอนุญาต หรือใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ 1. ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) 3. ยื่นคำขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตจะ สิ้นอายุและสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกวาเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต บทกำหนดโทษ 1. ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ หากไม่ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องขออนุญาตใหม่ 2. ไม่ต่ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง จะถูกสั่งให้หยุดการประกอบกิจการจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมที่ค้าง 3. กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่ หรือเครื่องจักร 3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เสียค่าธรรมเนียมในส่วนที่เพิ่มขึ้นตามขนาด หรือประเภทของกิจการ หลักฐานที่ต้องใช้ 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) 2. ใบอนุญาตเดิม สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ 1. ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นเพิ่มเติม (ถ้ามี) 3. ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะดำเนินงานเปลี่ยนแปลงได้ บทกำหนดโทษ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 4. กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต หลักฐานที่ต้องใช้ 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 2. ใบอนุญาตและใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง 3. หลักฐานการแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ ดำเนินการขอใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันที่สูญหาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ บทกำหนดโทษ ไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน ต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท 5. กรณีแจ้งเลิกกิจการ หลักฐานที่ต้องใช้ 1. ใบอนุญาต 2. ใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงฯ (ถ้ามี) 3. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย) สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ ต้องแจ้งเลิกกิจการก่อนถึงกำหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป บทกำหนดโทษ หากแจ้งเลิกกิจการแล้วยังคงประกอบการต่อไปอีกต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 731 คน