ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลดอนทราย ตามที่เทศบาลตำบลดอนทรายได้รับการถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เทศบาลตำบลดอนทรายขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งสำนักงาน สาขาในประเทศไทยซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ติดต่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ค่าธรรมเนียม 50 บาท 2. เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 20 บาท 3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชกิจ ค่าธรรมเนียม 20 บาท 4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท 5. ขอให้ตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 20 บาท 6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 30 บาท **หมายเหตุ : ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเลิกประกอบพาณิชยกิจ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 737 คน