ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ คนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบล ดอนทราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการทราบเพื่อมารับเบี้ยยังชีพพร้อมกันตามวันและเวลาดังกล่าว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 723 คน