ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ ผ่านระบบ ITAS
  รายละเอียด : ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ดำเนินการแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ในช่วงวันที่ 16 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2561 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ในช่วงวันที่ 8 - 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น จากการดำเนินการที่ผ่านมา ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบ ITAS ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้ แบบ OIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 23 - 26 พ.ย. 2561 (ปิดการตอบ IIT และ EIT) แบบ IIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 - 30 พ.ย. 2561 แบบ EIT ให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 - 30 พ.ย. 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 751 คน