ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็น "พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542"
  รายละเอียด : สาระสำคัญของกฎหมาย/สภาพปัญหาและความจำเป็นของการมีกฎหมายฉบับนี้ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าชื่อกันเพื่อให้สภาท้องถิ่นิจารณาออกข้อบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอต่อสภาท้องถิ่น อันเป็นกลไกสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ผ่านการเสนอกฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย 1.กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 2.คำร้องที่เสนอให้พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นมีรายละเอียด ดังนี้ 2.1 ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.2 ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 2.3 รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อ 2.4 คำรับร้องของผู้แทนของผู้เข้าชื่อ 3.ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วจะถอนการเข้าชื่อในภายหลังไม่ได้ 4.การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำร้อง 4.1 กำหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและปิดประกาศรายชื่อ ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเขตชุมชน 4.2 ในกรณีพบว่าผู้เข้าชื่อมิได้ร่วมเข้าชื่อให้ยื่นคำร้องคัดค้านเพื่อให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อภายใน 20 วัน นับแต่วันปิดประกาศ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้านให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง 4.3 หากมีจำนวนรายชื่อครบถ้วนให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติต่อไป กรณีไม่ครบจำนวนให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเพื่อดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้จำหน่ายเรื่องการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 5.กำหนดโทษทางอาญาในกรณีที่มีผู้ที่กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือขัดขวางการดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตน อีกทั้ง ประชาชนในพื้นที่ยังได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตน และเป็นการรับรองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เทศบาลตำบลดอนทรายขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ทางhttps://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDQ0REdBX0xBV19GUk9OVEVORA== ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน