ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
  รายละเอียด : ตามที่มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร และสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กรมการปกครองจึงได้จัดทำแบบรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนี้ขึ้นและอำเภอควนขนุนขอให้เทศบาลตำบลดอนทรายประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้น ในการนี้ เทศบาลตำบลดอนทราย จึงขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนทรายทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWIGSE8290t-Y6f2QWDH90UdDkUKezbWJH5oo846wXafWMkQ/viewform
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 328 คน