นายวรพจน์ ทองพูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประคอง เทอดวีระพงศ์
นายช่างโยธา
นายธวัชชัย รุ่ยใหม่
นายช่างโยธา
นายวิทยา คงแก้วขาว
เจ้าพนักงานการประปา
นายศุภชัย เขียวแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา
นายไพรัช เต็มราม
นายช่างไฟฟ้า
นายคำรพ หลินมา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายศุภวัตร วิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิยม ขุนฤทธิ์สง
คนงาน
นายสุรศักดิ์ ด้วงชู
คนงาน
นายอรุณเดช ราชสงค์
คนงาน